گرم رفتاری

( گَرْم رَفْتاری )
{ گَرْم + رَف + تا + ری }
( فارسی )

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - تیز چلنا، تیز رفتاری۔