گرم زبانی

( گَرْم زُبانی )
{ گَرمْ + زُبا + نی }
( فارسی )

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - تیز زبان ہونا، گرم گفتاری۔