گرم مزاجی

( گَرْم مِزاجی )
{ گَرْم + مِزا + جی }
( فارسی )

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - تند خوئی، بدمزاجی، غصیل پن۔