قانون نواز

( قانُون نَواز )
{ قا + نُون + نَواز }

تفصیلات


اسم نکرہ
١ - قانون (سرود نما باجا) بجانے والا۔