قبہ نما

( قُبَّہ نُما )
{ قُب + بَہ + نُما }

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - گنبد نما، گنبد کی مانند، گمٹی دار۔