قتل و غارت گری

( قَتْل و غارَت گَری )
{ قَت + لو (و مجہول) + غا + رَت + گَری }

تفصیلات


اسم نکرہ
١ - جانی و مالی نقصان کرنا۔