قدح آشام

( قَدَح آشام )
{ قَدَح + آ + شام }

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - شرابی، شراب خور۔