قدر دانی

( قَدْر دانی )
{ قَدْر + دا + نی }

تفصیلات


اسم نکرہ
١ - سرپرستی، ہنر شناسی۔