طعن بازی

( طَعْن بازی )
{ طَعْن + با + زی }

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - لعنت، ملامت۔