طرہء افتخار

( طُرَّہءِ اِفْتِخار )
{ طُر + رَہ + اے + اِف + تِخار }
( عربی )

تفصیلات


اسم نکرہ
١ - باعث فخر، مایۂ ناز، باعث امتیاز۔