طفلگی

( طِفْلَگی )
{ طِف + لَگی }
( عربی )

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - طفلی، بچپن۔