طرارو فرار

( طَرّارو فَرّار )
{ طَر + را + رو (و مجہول) + فَر + رار }
( عربی )

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - عیار، نڈر، شوخ، بے باک، تیززبان۔