طرازی

( طَرازی )
{ طَرا + زی }
( فارسی )

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - آراستگی، سجاوٹ، نقش و نگار بنانا۔
  • adorning
  • ornamenting