گڈی بازی

( گُڈّی بازی )
{ گُڈ + ڈی + با + زی }

تفصیلات


اسم نکرہ
١ - پتنگ بازی