گرامی منش

( گَرامی مَنِش )
{ گَرا + می + مَنِش }
( فارسی )

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - بزرگ طبیعت۔