طیب

( طِیب )
{ طِیب }
( عربی )

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - خوشی، رضا مندی۔