طیبت

( طِیبَت )
{ طی + بَت }
( عربی )

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - خوش طبعی، مزاح، مذاق، چہل۔