گستاخ دستی

( گُسْتاخ دَسْتی )
{ گُس + تاخ + دَس + تی }
( فارسی )

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - چالاکی، دست درازی۔