گل بدنی

( گُل بَدَنی )
{ گُل + بَدَنی }

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - گل اندامی، پھول جیسی جسمانی حالت، مراد: حسن و نزاکت، نرمی و گدازی۔