گلشن ہستی

( گُلْشَنِ ہَسْتی )
{ گُل + شَنے + ہَس + تی }
( فارسی )

تفصیلات


اسم مجرد
١ - باغ زندگی، زندگی؛ مراد: دنیا۔