نرتھ

( نِرْتھ )
{ نِرْتھ }
( سنسکرت )

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - رقص، نرت۔