نرم و گرم

( نَرْم و گَرْم )
{ نَر + مو (و مجہول) + گَرْم }
( فارسی )

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - سرد و گرم، اونچ نیچ، نشیب و فراز۔
صفت ذاتی
١ - (کنایتہً) بُرا بَھلا۔