نرم مزاج

( نَرْم مِزاج )
{ نَرم + مِزاج }

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - نرم طبیعت، رحم دل۔