عائلی

( عائِلی )
{ عا + اِلی }
( عربی )

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - خاندانی