عابد شب زندہ دار

( عابِدِ شَب زِنْدَہ دار )
{ عا + بِدِے + شَب + زِن + دَہ + دار }
( عربی )

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - رات جاگ کر عبادت کرنے والا۔