عاتق

( عاتِق )
{ عا + تِق }
( عربی )

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - کندھا