عالم ابداع

( عالَمِ اِبْداع )
{ عا + لَمے + اِب + داع }
( عربی )

تفصیلات


اسم معرفہ
١ - دنیائے ایجاد و اختراع۔