عالم باقی

( عالَمِ باقی )
{ عا + لَمے با + قی }
( عربی )

تفصیلات


اسم معرفہ
١ - غیر فانی دنیا۔