عالم آب و گل

( عالَمِ آب و گِل )
{ عا + لَمے + آ + بو (و مجہول) + گِل }
( عربی )

تفصیلات


اسم معرفہ
١ - دنیا