عالم گیری

( عالَم گِیری )
{ عا + لَم + گی + ری }
( عربی )

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - آفاقی