عالمگیریت

( عالَمْگِیرِیَّت )
{ عا + لَم + گی + ریُ + یَت }
( عربی )

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - آفاقیت