عالی دماغ

( عالی دِماغ )
{ عا + لی + دِماغ }
( عربی )

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - روشن دماغ