عتیق

( عَتِیق )
{ عَتِیق }
( عربی )

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - پرانا