عجزو انکساری

( عِجْزو اِنْکِساری )
{ عِج + زو (و مجہول) + اِن + کِسا + ری }
( عربی )

تفصیلات


اسم نکرہ
١ - عاجزی و فروتنی