عدالت گاہ

( عَدالَت گاہ )
{ عَدا + لَت + گاہ }
( عربی )

تفصیلات


اسم ظرف مکان
١ - دربار