عذر و معذرت

( عُذْر و مَعْذِرَت )
{ عُذ + رو (و مجہول) + مَع + ذِرَت }
( عربی )

تفصیلات


اسم نکرہ
١ - معافی تلافی