عربا

( عَرْبا )
{ عَر + با }
( عربی )

تفصیلات


صفت نسبتی
١ - خالص (عرب)