عرش گیری

( عَرْش گِیری )
{ عَرْش + گی + ری }
( عربی )

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - بلندی