عز و شرف

( عِزّ و شَرَف )
{ عِز + ز (و مجہول) + شَرَف }
( عربی )

تفصیلات


اسم نکرہ
١ - عزت و بزرگی۔