عزیمت خوان

( عَزِیَمت خوان )
{ عَزی + مَت + خان (و معدولہ) }
( عربی )

تفصیلات


اسم نکرہ
١ - فسوں گر۔