عش عش

( عَشْ عَش )
{ عَش + عَش }
( عربی )

تفصیلات


حرف تحسین
١ - کلمۂ تحسن و آفرین۔