عصمت مآب

( عِصْمَت مآب )
{ عِص + مَت + ماب (ا بشکل مد) }
( عربی )

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - پاک دامن۔