عصیان شعار

( عِصْیان شِعار )
{ عِص + یان + شِعار }
( عربی )

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - گناہ کار۔