عطا پاش

( عَطا پاش )
{ عَطا + پاش }
( عربی )

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - فیاض