عفت مآب

( عِفَّت مآب )
{ عِف + فَت + ماب (ا بشکل مد) }
( عربی )

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - پاکدامن