عفریت

( عِفْرِیت )
{ عِف + رِیت }
( عربی )

تفصیلات


اسم معرفہ
١ - شیطان