عفو و درگزر

( عَفْو و دَرْگُزَر )
{ عَف + وو (و مجہول) + دَر + گُزَر }
( عربی )

تفصیلات


اسم نکرہ
١ - خطا و قصور معاف کرنے والا۔