عقل و دانش

( عَقْل و دانِش )
{ عَقْل (و مجہول) + دا + نِش }
( عربی )

تفصیلات


اسم نکرہ
١ - فہم و فراست۔