علاقہ دار

( عِلاقَہ دار )
{ عِلا + قَہ + دار }
( عربی )

تفصیلات


اسم نکرہ
١ - رشتہ دار۔