علم و دانش

( عِلْم و دانِش )
{ عِل + مو (و مجہول) + دا + نِش }
( عربی )

تفصیلات


اسم معرفہ
١ - علم و فہم۔